Kommunaalteenuste hinnad

Soojusenergia

Soojusenergia piirhind Kääpa kaugküttepiirkonnas on
68,63/Mwh koos käibemaksuga.
 

 

Veevärgi rikete korral helistada AS Emajõe Veevärgi rikketelefonile +372 515 5077

AS Emajõe Veevärk teatab, et Saare Vallavolikogu otsusega nr 5, 15.02.2017 määratakse Saare vallas Kääpa külas ning Voore külas vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas veevarustust haldama ja

kanalisatsiooni ärajuhtimisteenust osutama AS Emajõe Veevärk.

Saare Vallavolikogu otsus jõustus 15.02.2017.

Saare valla teeninduspiirkondades hakkab 01.05.2017 kuupäevast tarbijatele kehtima AS-le Emajõe

Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse

hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning

tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.

Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga või kortermajadel ühistu esindajaga. Lepingute

vormistamiseks palume esitada omaniku isikutunnistuse koopia ning kinnisturaamatu väljavõte.

Kortermajade puhul tuleb esindajal esitada korteriomanike volitus. Lepinguid saab vormistada AS

Emajõe Veevärk kontoris Tartus Sõbra 56 (kolmas korrus), samuti posti või e-posti vahendusel.

Küsimuste korral helistada telefonidel 7 311 843, 7 311 842 või kontakteeruda e-posti teel aadressil

evv@evv.ee.

AS Emajõe Veevärk palub kinnistu omanikul sõlmida teenuste osutamise leping hiljemalt

28.05.2017.

Alates 01.05.2017 kuupäevast hakkame klientidele paigaldama kaugloetavaid veearvesteid.

Arved esitatakse klientidele kord kuus posti teel või kliendi soovil e-postiga vastavalt

kauglugemissüsteemiga saadud näitude alusel. Kui kliendil on lisaarvesti, tuleb lisaarvesti näit

teatada hiljemalt 3. kuupäevaks telefonidel 7 311 842, 7 311 843 või e-posti aadressil arvesti@evv.ee,

samuti on võimalus sisestada näit AS Emajõe Veevärk kodulehel aadressil www.evv.ee.

Juhul kui Te ei ole liitunud ühisveevärgi ega ühiskanalisatsiooniga, palume sellest teavitada AS

Emajõe Veevärk kliendiosakonda telefonidel 7 311 843, 7311 842 või e-posti teel evv@evv.ee.

 

 

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!