Valla lühitutvustus

Paiknemine

Saare vald paikneb Jõgevamaa kaguosas, kahel pool Jõhvi-Tartu-Valga maanteed. Saare valla pindala on 224,7 km2

Piirinaabriteks on Pala, Kasepää, Torma, Palamuse ja Tabivere vallad.

 

Rahvastik/külad

Saare valla haldusterritooriumil on 22 küla.

Saare valla elanike arv 01.01.2015 oli 1184

 

Vaata Saare valda Maa-ameti kaardirakenduses

 

 

 

Sümboolika

 
 
 

Lipp

Saare valla lipp on ruudukujuline vapilipp, mille normaalmõõtmed on 105x105 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Vapp

 

Saare valla vapi kirjeldus: hõbedasel kilbil roheline viieharuline okaspuutaim ja sinine vapitüvimik, milles püstiselt hõbedane kaheteralise mõõga käepide.

Vapi seletus: Saare valla vapi ideestik tuleneb Kalevipoja sangarikujuga seotud kohamuistenditest. Teatavasti asuvat muistse vägilase mõõk kohalikus Kääpa jões. Kodupinnas ja -vetes peitubki see ürgjõud, millest tärkab ikka ja jälle uus elu (okaspuutaim) ning pärineb valla töökate inimeste varanduslik ja vaimne õitseng. Sinine värvus on vee, kuid ka ustavuse ja vaimsuse võrdkuju; roheline värvus on looduse, samuti nooruse ja lootuse sümbol.

Loodus

Asudes Vooremaal iseloomustab piirkonda lainjas reljeef.

Saare ja Kaiu järvede piirkonnas esineb eri-ilmelisi ja väärtuslikke mõhnastikke.

Vooremaa idaserval Kääpa ja Kullavere jõe vahel asuvad Toljase mäed ( 92-meetrine kõrgendikurühm, mis kirdes ja kagus on kaetud laialdaselt metsaga)

Valla üldpinnast on veekogude all umbes 30 km2.

Looduse ilu ja kalapüügi nautijaile pakub oma võimalusi Jõemõisa-Kaiu järvestik, Kolm järve - Kaiu, Jõemõisa ja Papi järv on omavahel ühendatud kitsaste väinadega. Järvede kalastik on liigirikas.


Vaade ühele järvele

Metsarüpes asuvat Saare järve (pindala 27 ha , sügavus 5,6 m) on nimetatud ka Vooremaa kaunitariks.

 

Saare järv koos ümbritseva metsaga kuulub kompositsioonilise osana Saare mõisapargi juurde.

Maastiku ilu ja folkloori seisukohalt on järved suure väärtusega, Kaiu järve äärne Tammeluht on looduskaitse all.

Saare valda läbivad Kullavere ja Kääpa jõgi. Kääpa jõgi läbib Kääpa, Nautrasi ja Koseveski küla, kus jõele on ehitatud paisjärv.


Kääpa jõega on seotud Kalevipoja lugu ja Kaiu järv olevat vägilasele kaelani ulatunud. Keset Kaiu järve olevat põhjas kaks raudkasti, milledest ühes - hõbe ja teises - kuld...


Kalevipoja jalajälg Kääpa jõe kaldal

 

Ajaloost

Tänane Saare vald paikneb endiste Maarja-Magdaleena, Kodavere, Palamuse ja Torma kihelkondade territooriumil.

Praegune Saare vald on moodustunud endise Tartumaa Saare ja Roela valla liitumisel.

1951.aastal moodustati endise Saare valla territooriumile Alliku ja Vassevere külanõukogud ja endise Roela valla territooriumile Roela ja Aruküla külanõukogud, mis asusid Mustvee rajoonis. 1954. aastal liideti Alliku Külanõukogu Vassevere külanõukoguga ja Roela külanõukogu Aruküla lülanõukoguga. 1959. aastast kuulus praegune valla territoorium Jõgeva rajooni alla. 1964. aastal liideti Aruküla külanõukogu Vassevere külanõukoguga. Kokku oli Vassevere külanõukogu territooriumil siis 44 küla.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 29.12.1967. a. nimetati Vassevere külanõukogu ümber Saare külanõukoguks. 1975-1977 toimus maa-asulate ja külade piiride korrigeerimine ja külade liitmine, mille tulemusena jäi Saare külanõukogu territooriumile 23 küla.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 10.09.1992. a. seadlusega anti Saare külanõukogule omavalitsusliku valla staatus.

1992. aastal viidi läbi elanike küsitlus valla lahutamiseks eraldi Saare ja Voore valdadeks. Üldine rahva arvamus oli mitte jagada kaheks vallaks, jätkata ühtse Saare vallana.

1997. aastal toimus veel külade arvu korrigeerimine, mille tulemusel jäi Saare valla territooriumile 22 küla.

Saare vallas elas 1959. aasta rahvaloenduse andmetel 2550 inimest, 1996. aastal 1722 inimest, 2000. aastal 1599 inimest. Elanike arv vallas on aasta-aastalt vähenenud.

 

Kultuur

Valla kultuurielu korraldamine on antud lepinguga üle SA-le Kalevipoja Koda, asukohaga Kääpa küla, kes koordineerib Saare Rahvamaja, Saare Raamatukogu ja Kalevipoja Muuseumi tööd.

SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus, asukohaga Voore küla, korraldab samuti lepingu alusel Voore Raamatukogu ja Voore Seltsimaja tegevust.

 


Voore keskus

 

Vallaleht  "Saare Valla Teataja " ilmub alates 1996ndast aastast ja kõik numbrid on loetavad ka veebilehel.

 

Haridus

Saare vallas on kaks haridusasutust – Voore Põhikool ja Saare valla lasteaed Siilike.