Riigilõivu tasumine ehitusseadustiku alusel tehtavatel toimingutel

 

RIIGILÕIVU TASUMINE EHITUSSEADUSTIKU ALUSEL TEHTAVATEL TOIMINGUTEL

 

Makse saaja: SAARE VALD

Arveldusarve: EE472200001120272717 Swedbank

 

Toiming

Märkida selgitusse

Summa EUR

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

 

 

Elamu ja seda teenindav rajatis

RLS § 331¹ lg 1

150

Elamu ja seda teenidava rajatise lammutamine

RLS § 331¹ lg 1

30

Mitteelamu ja seda teenidav rajatis

RLS § 331¹ lg 2

250

Mitteelamu ja seda teenidava rajatise lammutamine

RLS § 331¹ lg 2

30

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

 

 

Raudteerajatis, auditikohustuslik surveseade või gaasipaigaldis, jaotusvõrgu elektrirajatis, side- ja telekommunikatsiooniehitis, kanalisatsiooniehitis, pinnaveehaare, puurkaev, puurauk, spordi- või puhkerajatis, supelranda teenindav kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatis ning erirajatis

RLS § 331² lg 1

30

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise lammutamine

 

RLS § 331² lg 1

30

 Avalikkusele ligipääsetav eratee, õhutranspordirajatis, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatis, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatis, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatis, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, kanalisatsiooniehitis, tamm, pais, kaldakindlustusrajatis, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatis, tõsteseade, põhivõrgu elektrirajatis ja prügimäerajatis

RLS § 331² lg 2

250

 Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise lammutamine

RLS § 331² lg 2

30

Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

 

 

Elamu ja seda teenindav rajatis

RLS § 331³ lg 1

30

Mitteelamu ja seda teenidav rajatis

RLS § 331³ lg 2

60

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

 

 

Raudteerajatis, auditikohustuslik surveseade või gaasipaigaldis, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitis, kanalisatsiooniehitis, pinnaveehaare, puurkaev ning spordi- või puhkerajatis

RLS §3314  lg 1

30

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatis, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatis, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatis, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatis, tõsteseade, põhivõrgu elektrirajatis ja prügimäerajatis

RLS § 3314  lg 2

60

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

RLS § 3315

25

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

RLS § 3316

500

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamine

RLS § 320

2 €/lk

 

Riigilõivuseadus (RT)