Lumelükkamine

Talihoolduse tööde korraldamine 2017/2018a talvel

 

Kääpa külas ja piirkonnas teostab lumetõrje töid FIE Mati Miil.
Voore külas ja lähipiirkonnas MTÜ Voore Tuletõrje Selts.
Voore Põhikooli teritooriumil ja Voore piirkonnas FIE Villu Kajaste.
Info 5112513

 

1. Lumetõrje teedelt toimub peale intensiivse lumesaju või tuisu lõppu ning mõjuval põhjusel erikorralduse alusel. Vajadusel tuleb peale lumesadu ning tuisku teostada lumetõrjet ka öösel. Teedel kus toimub õpilaste vedu, peavad lumetõrje tööd olema lõpetatud hiljemalt kella 07.00-ks, ülejäänud teede puhastamiseks on aega 36 tundi lumesaju või tuisu lõpust. Teed puhastatakse lumest mõlemasuunaliselt samuti kõrvalteedele mahasõidud.

 

2. Valla territoorium on jaotatud kaheks piirkonnaks. Korraldatud hanke tulemusena teenendab Kääpa ja Voore piirkonda Vooremaa Teed AS. Kääpa küla keskuses teostab lumetõrjet Vooremaa Teed AS, erandkorras Saare Vallavara ja Voore küla keskuses MTÜ Voore Tuletõrje Selts mis peavad tagama vallaasutustes tõrgeteta töö alguse. Tehnikaga riketega seotud või muude probleemide tekkimisel võib toimuda töökorralduslike muudatusi.

3.Lumetõrje kohalikel teedel toimub valla eelarvest. Kohalikeks teedeks on teed, mis on valla omandis või mille kasutamiseks on eratee omanikuga sõlmitud lepingud tee avalikuks kasutamiseks.

 

4.Lumetõrje erateel ja kohalikult teelt taluni toimub vastavalt eelnevale kokkuleppele, milles tellija, eratee omanik või esindaja, avaldab selleks soovi ja tasub Saare Vallavalitsusele 36 eurot ühe talveperioodi lumetõrje teenuse eest. (määrus nr 5 21.10.2011a)

 

4.1. Lumetõrjet teostatakse tingimusel, et traktoril on võimalik tulenevalt tee laiusest ja reljeefist tööd teha. Takistuste ( teeäärne võsa, suured kivid ja muud takistused tee ääres) kõrvaldamise korraldab tee omanik.

 

4.2. Nimetatud lumetõrje teenus on mõeldud võimaluse loomiseks taluni/elumajani jõudmiseks, mitte talu õueala lumest puhastamiseks.

 

5. Lumetõrje teostamisel on suureks abiks kui maaomanikud eelnevalt märgivad tee truupide ja ülesõidukohtade asukoha. Saare valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri ütleb, et vallatee talihooldeks peab teemaaga külgneva maa omanik või kasutaja võimaldama teemaaga külgnevale maale lumevallide ja –kraavide rajamist tuisklume tõkestamiseks ning lume paiskamist väljapoole teemaad kui nimetatud tegevus ei kahjusta maa omaniku või kasutaja vara ega takista juurdepääsu tema elukohale ja kinnisvarale.

 

6. Ettevõtte territooriumil tagab lume koristuse ettevõte oma vahenditega.

 

7. Lumetõrje korraldamise eest vastutab Saare Vallavara juhataja Aare Uleksin, tel 511 25 13.

 

8. Lumetõrjeteenuse eest tuleb tasuda vallamajas või kanda raha vallavalitsuse arvelduskontole Swedbankis EE472200001120272717 (märksõnaks kirjutada "Lumetõrjeteenus (kinnistu nimi) kinnistul" ).

 

 

 

 

Lumetõrje korraldamine Saare vallas (RT)