Jäätmete sorteerimisest ja äraandmise võimalusest

 

Aastaid on räägitud jäätmete sorteerimisest. Selleks on loodud üle Eesti pakendikogumisvõrgustik, väiksemaid jäätmekogumiskohti ning jäätmejaamasid. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus piirkonnas on olemas mitmeid jäätmekogumiskohti, pakendikonteinereid, Kasepää jäätmejaam ning Torma prügila.

 

Torma prügila:

https://tormaprugila.weebly.com/
 
Torma prügila operaator on Amestop OÜ
aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa
tel. +372 77 64 789
info@tormaprugila.ee

 

 

 

Saare vallas on 2 jäätmekogumiskohta, Voorel ja Kääpal.

 

 Jäätmekogumiskohad on avatud alljärgnevalt:

Jäätme-kogumiskoht

Lahtiolekuajad

Vastu võetakse

Kontaktisik

Kääpa

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 7.00-16.00 ja pühapäeval kell 9.00-15.00

Pakendid, vanapaber, aknaklaas, suurjäätmed, elektri –ja elektroonika-seadmed ning ohtlikud jäätmed 

Angela Karlis mob 53454995

Voore

Esmaspäeviti ja pühapäeviti kella 9.00-18.00

Kolmapäeviti kella 12.00-18.00

Pakendeid, vanapaber, klaastaara, aknaklaas, suurjäätmeid, elektri-ja elektroonikaseadmed ning ohtlikud jäätmed

Lilla Jõesaar tel 58496053

 

Jäätmeseadusest tulenevalt peavad kõik elanikud panustama liigiti kogumisele. Ei piisa ainult kodus jäätmete sorteerimisest, vaid kindlasti tuleb sorteerida ka tööl. Eraldi on olemas Keskkonnaministri määrus nr 4 ,,Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused". Määruses on välja toodud liigiti kogutud jäätmete nimekiri, mida tuleb olmejäätmete sortimisel tekkekohas liigiti koguda.

 

Vähemalt tuleb liigiti koguda

 

Paber ja kartong – vanapaber, ajalehed, vihikud, paberkotid jne. Näiteks pehme paber (ninanuuskamise paber, paberist munakarbid jne) – need kuuluvad kas olmeprügi või biojäätmete hulka. Kindlasti ei tohi panna vanapaberi või pakendikonteinerisse. Samuti ei kuulu tapeet vanapaberi– või pakendikonteinerisse. Tapeet pane olmeprügikonteinerisse. Keskkonnaamet tuletab meelde, et paberi ja kartongi puhul tuleb eelistada nende taaskasutamist põletamisele.

Plastid – on näiteks ämbrid, mänguasjad, plastnõud. Hetkel on võimalik viia Torma prügilasse.

Metallid - metallijäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi, anna üle vastavat tegevusluba omavale vanametalli kokkuostjale või vii Torma prügilasse.

Klaas – on näiteks tarbeklaas (vaas, klaasist kann või riiulid jne). Klaas tuleb tekkekohas eraldi koguda muudest jäätmetest ja anda üle lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta (Torma prügila) või vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed -   piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad ja muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida olemasolevatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades. Kui inimene soovib, võib ta ka aianurgas kompostida, selleks peab teadma: aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas ning toidujäätmeid võib kompostida selleks ettenähtud kinnistes kompostrites või lahtistes kompostiaunades oma kinnistu piirides. Kompostimisel tuleb biolagunevad jäätmed ladustada tervisele ja ümbruskonnale kahjutult nii, et see ei soodustaks kahjurite levikut. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad komposti taaskasutuskõlbmatuks. Kompostinõud ja –aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusele, kui naabrid ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust.  Heitvee kogumiskaevu omanik peab tagama selle korrasoleku, veepidavuse ja õigeaegse tühjendamise. Heitvee setteid ei tohi kodumajapidamises kasutada komposti valmistamiseks ega laotada pinnasele.

Kui elanik elab tiheasustusalal, siis on tal võimalik nõuetekohase biojäätmete kompostimisel, teha omavalitsusse taotlus (vaadata omavalitsuse kodulehelt), mille alusel vallavalitsus otsustab kas kompostimine on nõuetekohaselt tagatud või ei.

Bioloogiliselt mittelagunevad aia-ja haljastusjäätmed on pinnas, kivid ja muud bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed. Need tuleb tekkekohas eraldi koguda ja anda üle nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta (Torma prügila) või vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.

Pakendid, sh paber –ja kartongpakendid (pappkastid ja –karbid, paberkotid, lainepapp jne), plastpakend (tarbe- ja toidukauba plastpakendid, joogipudelid, kilekott jne), puitpakendid (peamiselt seotud tootmises kasutatavate veopakenditega (euroalused, puitkastid jne)), metallpakendid (karastus- ja vähealkohoolsed joogid, konservid jne), komposiitpakendid (mittegaasiliste karastusjookide, mahlade ja piimatooted), klaaspakendid (alkohoolsed- ja karastusjoogid, purgid jne), tekstiilpakendid – jäätmekogumiskohtadesse või segapakendikonteinerid asuvad valla erinevates kohtades.

Puit - põletada võib ainult puhast puitu. Kemikaalidega töödeldud puidu korral on tegemist puidujäätmetega, mida ei tohi põletada. Need tuleb viia Torma prügilasse.

Tekstiil - rõivad ja tekstiil. Vanad rõivad (korralikud) viia võimalusel taaskasutuskeskusesse või jagada korralikke riideid sõprade, tuttavate või võtta ühendust sotsiaaltöötajatega, et teada saada kas on abivajavaid peresid, kellele saaks anda korralikke riideid, mööblit, nõusid jne.

Suurjäätmed mööbel, vaibad, madratsid jne. Suurjäätmeid võib koguda oma kinnistu piirides ning neid ei tohi ladustada väljapoole kinnisasja. Suurjäätmeid saab üle anda jäätmekogumiskohtadesse või Torma prügilasse.

Probleemtoodete jäätmed nt luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid ja akud, elektri- ja elektroonikaseadmed – neid saab üle anda jäätmekogumiskohtadesse või Torma prügilasse.

Patareide kogumine -seadusest tulenevalt on patareide tootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta tagasi võtma müügikohtade kaudu, varustades turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga. Sellest lähtuvalt peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareid või mitte. Vastav teave peab olema müügikohas nähtaval kohal. Poodides on olemas (tavaliselt) patareide kogumiskastid.

 

Kasutatud kodutehnika kogumine – turustaja on kohustatud oma müügikohas elektroonikaromu valdajalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu (nn 1:1 vastuvõtmine). Turustaja ei tohi keelduda elektroonikaromu vastuvõtmisest. Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 km raadiuses elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja oma müügikohas füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme. Turustaja on kohustatud oma müügikohas, mille müügipind on vähemalt 400 m2, tasuta tagasi võtma väikeseid elektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm, sõltumata sellest, kas kasutaja ostab uue sama liiki seadme või kas selles müügikohas müüakse sellist liiki seadmeid.

Turustaja ei ole kohustatud oma müügikohas vastu võtma saastunud elektroonikaromu. Sellised seadmed tuleb viia Torma prügilasse, kuna jäätmekogumikohas võetakse vastu ainult kompleksseid ja mitte saastunud elektri – ja elektroonikaseadmeid.

 

Muud ohtlikud jäätmed (nt leelised, happed, lahustid, pestitsiidid jne) tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ning üle anda jäätmekogumikohta. Siiani on Saare vallas toimunud aastas korra ohtlike jäätmete kogumisring, mida on läbi viidud koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

                                           

Tuletame veelkord meelde

 

Rehve on võimalik ära anda Rehviringluse koostööpartnerile Jõgeva linnas Kaldes OÜ-le, Põltsamaa linnas Rail Auto OÜ-le ning Mustvee linnas Revan OÜ-le vastavalt nende üleandmise tingimustele. Tasu eest võtab vastu Torma prügila.

 

Jäätmete põletamine

Majapidamises tekib ikka aeg-ajalt jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel. Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.

 

Ehitusjäätmed tuleb viia ise Torma prügilasse. 

 

Saare vallas korraldatud jäätmeveo piirkonnas teenindab AS Ragn-Sells.